سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین خواجه الدین – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان
مرضیه رضایی – مربی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان
مینا عقدایی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
رسول مهدوی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان

چکیده:

گونه های گیاهی مناسب فضای سبز شهری و محیط زیست انسانی مناسب مناطق خشک و نیمه خشک از تنوع بالایی برخوردار نیست و بسیاری از آنها به خشکی حساس بوده و نیاز آبی آنها زیاد می باشد این امر برای شهرداری ها بهعلت بالا بودن هزینه ی آبیاری و کشت مجدد گونه ها متناسب با فضای سبز هر منطقه دارای اهمیت است این تحقییق به منظور شناسایی و انتخاب گونه های مقاوم به خشکی براساس میزان پتانسیل آب برگ Leaf water potential برای کشت در فضای سبز شهر اصفهان انجام شده است دراین تحقیق دو آزمایش جداگانه یکی تحت شرایط کشت شده در دانشگاه صنعتی اصفها ن و دیگری در فضای سبز شهر اصفهان طی سالهای ۱۳۸۳و ۸۴ انجام شد آزمایش مزارعه ای تحت پنج رژیم متفاوت آبیاری ۴۰، ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد تبخیر از تشتک تبخیر در دو نوع خاک زراعی و کوهپایه با ده گونه درختی و درختچه ای پهن برگ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تکرار انجام شد و داده های دو سال به صورت تجزیه مرکب آنالیز گردید.