سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله دهقانی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اسماعیل چرخلو – کارشناس ارشد
محمدعلی اسدی – مربی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
غلامرضا مصطفایی – مربی گروهبهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

درتولیدکمپوست از زباله های تجزیه پذیر عوامل قارچی نقش کلیدی ایفا می کنند هدف ازانجام این تحقیق شناسایی این عوامل از نظر بهداشتی در طول فرایند تولید کمپوست درشهر کاشان می باشد. دراین مطالعه توصیفی نمونه برداری از توده کمپوست تهیه شده به مدت ۶۳ روز از تاریخ ۱۱ مهر الی ۱۳ آذر ۸۹ بطول انجامید و در طی این مدت ۶۶ نمونه جهت تعیین عوامل قارچی مورد کشت قرار گرفت جهت تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی از توده کمپوست ۳۳ نمونه برداشته شد و به ازمایشگاه ارسال گردید. ۲۵ گونه قارچی در طی فرایند کمپوست شناسایی گردید از این تعداد ۱۵ گونه ساپروفیت ۸ گونه در ماتوفیت ۱ گونه قارچ فرصت طلب و ۱ گونه از قارچهای مخمری می باشد گونه های قارچی شناسایی شده به ترتیب فراوانی شامل Aspergillus spp 4.45% Penicillium sp 5.56% Mucor sp 6.67% Yeast sp8.89% Trichophyton spp 18.89% Microsporium spp34.45%3.34% Curvularia sp3.34% Cladosporium sp3.34% Fusarium sp 4.45% Rhizopus sp میباشد و دیگر عوامل قارچی ۶/۶۲% از کل قارچهای مشاهده شده درطول فرایند کمپوست را به خود اختصاص میدهند.