سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرمسلم رهبرهاشمی – مدیر گروه مهندسی دریا و رودخانه، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان
مهدی عاشورنیا – کارشناس گروه مهندسی دریا و رودخانه
محمد بنی مهدکیوانی – معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان
حمیدرضا رضایی دوگاهه – مدیر گروه مرکزخدمات تخصصی عمران

چکیده:

در این تحقیق گندزدایی پساب شهری با استفاده از پلیمر پلی استایرن نقره اندود با هدف بررسی راندمان گندزدایی یک فاضلاب دارای ناخالصی غیر همگن با استفاده ازفناوری نانومورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی عمل یکنواختی ناخالص های موجود در فاضلاب جهت بهبود شرایط گند زدایی از یک فاضلاب خام بامشخصات معین و با برداشت تصادفی استفاده شد. ماده گندزدا با استفاده از نانونقره Coat شده (نشانده شده) ۲درصد، ۵درصد و ۱۰ درصد بر روی ۵، ۱۰، ۲۰ ، ۱۵ و ۲۵ گرم بستر پلیمر (پلی استایرن) تهیه شده و جهت بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر روند گندزدایی آزمایشات در شرایط فاز ساکن یاBatch در مدت زمانهای ماند ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ دقیقه انجام شده و در آنالیز داده های بدست آمده از آزمایشات اندازه گیری راندمان گندزدایی ازمدل چیک-واتسون ( ۱۹۰۸ ) استفاده گردید و از فاکتورCTحاصلضرب غلظت گند زدا در زمان تماس بین آب و ماده گندزدا) بعنوان معیار کمی درجه گند زدایی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشاندهنده این مسئله بودکه بین درصد های پوششی و زمان های ماند مطالعه شده، بهترین راندمان گندزدایی کمیت CT برای پوشش ۱۰ درصد و زمان ماند ۶۰ دقیقه می باشد و در مقادیر بالاتر مقدارCTیکنواخت خواهد بود. همچنین نوع فاضلاب و فاکتورهای مربوط به یکنواختی و ناخالصی های آن ، سبب تفاوت راندمان گندزدایی پلیمر (پلی استایرن) نقره اندود شده میزان جذب و گند زدایی با پلی استایرن نقره اندود به عنوان یک ماده جاذب گند زدا مناسب نمی باشد.