سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حدیث شهبازی – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
حشمتاله امینیان – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
نوازالله صاحبانی –
محمدرضا لک – گروه گیاهپزشکی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی شهرس

چکیده:

بیماری لکه موجی سیب زمینی (Early blight) با عامل Alternaria solani یکی از معمولترین بیماریهای سیب زمینی در مناطق کشت این محصول است. جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی و خسارت این بیماری، مطالعه ارقام مقاوم ضروری است. به منظور بررسی مقاومت ارقام مختلف سیب زمینی رایج استان مرکزی نسبت به این بیماری، نمونه برداری از مزارع آلوده استان انجام شد. مقاومت ۹ رقم سیب زمینی: آگریا، دیاموند، سانتانا، ساتینا، گرانولا، سانته، میلوا، مارادونا و لیدیرزتا به ۵ جدایه قارچ عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی، تحت شرایط گلخانه در ۴ تکرار مورد ارزیابی قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طرح فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی استفاده شد. برای هر یک از ارقام مورد آزمایش گیاه شاهد در نظر گرفتهشد. در این آزمون از گیاهچه های ۴۵ روزه استفاده شد. ارقام مختلف سیب زمینی درجه های مختلفی از حساسیت و مقاومت را نسبت به جدایه های قارچ عامل بیماری نشان دادند.