سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مرادعلی نژاد – دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

ناپایداری دامنه از جمله مخاطرات زمینشناسی است که برای سازههای ساخته شده روی دامنه یا سازه های قرار گرفته در پای دامنه خطرناک است. استفاده از نرم افزارها جهت تحلیل این پدیده در شیبهای سنگی و خاکی مفید بوده و نتایج قابل قبولی نشان میدهد. در تحقیق حاضر به مطالعه موردی ناپایداری دامنه سنگی در محدوده مخزن شماره چهار پروژه انتقال آب زرینهرود به تبریز پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا با بررسیهای محلی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی توده سنگ برداشت شده سپس با استفاده از نرم افزار Rock-Lab پارامترهای مقاومت برشی (زاویه اصطکاک داخلی (φ) و چسبندگی (c) توده سنگ درزه دار) در محل مخزن تخمین زده شدهاند. آنگاه زاویه اصطکاک داخلی (φ) بدست آمده در محیط نرم افزار Dips بر اساس تحلیل استریوگرافیکی جهت ارزیابی وقوع انواع گسیختگی در محل مخزن مذکور وارد شده و نتایج نشان دادند که احتمال وقوع گسیختگی از نوع واژگونی (به دلیل وجود زون برشی) و گوهای بصورت خیلی اندک در دامنه این محل مخزن محتمل ولی احتمال وقوع گسیختگی صفحه ای وجود ندارد.