سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ریحانه کیهانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زمین، گروه تکتونیک
آسیه کیهانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس مرادیان – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه پترولوژی

چکیده:

آتشفشان بیدخوان در جنوب باختر شهرستان بردسیر در استان کرمان قرار دارد. در این مطالعه آرایش گسلها و دایکها در کالدرای این آتشفشان بررسی شده است. بر اساس مطالعات صحرایی انجام شده، آرایش دایکهای موجود در کالدرای آتشفشان، به صورت شعاعی میباشد و در محل رخنهی واقع در شمال کالدرا تمرکز دایک ها بسیار بیشتر از سایر نقاط آن است. در حالی که در سایر نقاط آالدرای آتشفشان، تمرکز دایکها بسیار کم میباشد. پراکندگی گسلها بر روی مخروط آتشفشان به صورت شعاعی بوده ولی روند NE-SW غالب است. گسلها عمدتا به صورت قائم و دارای جابجایی امتدادلغز هستند. همچنین علاوه بر جابجایی امتدادلغز، تعدادی از گسلها دارای جابجایی نرمال نیز میباشند. آرایش شعاعی دایک ها و سازوآار گسل های نرمال همسو با آنها نشان می دهد آه آشش همه جانبه در اثر بالا آمدگی ماگمای تغذیه آننده و برخاستگی در استراتاولکان بیدخوان ایجاد شده است.