سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن محمدرضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گلستان، گروه زمین شناسی
حجت اله صفری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه گلستان، گروه زمین شناسی

چکیده:

جایگیری پلوتونها و کانهزایی مس پورفیری مرتبط با آنها در مناطق فرورانش از لحاظ تکتونیکی به شرایط استرسی و مکانی وابسته است. در این مطالعه به بررسی مکانی رخدادهای مس پورفیری و الگوی پراکندگی آنها در محیط GIS پرداخته شد. سپس با به کارگیری تکنیکهای سنجش از دور خطوارههای(شکستگیها وگسلها) منطقه مشخص شده، و جهت کنترل صحرایی و مکانیزم حرکتی آنها ایستگاههای برداشت داده مشخص گردید. در نهایت با بررسی گسلها و مکانیزم حرکتی آنها شرایط استرسی و مکانی تشکیل رخدادهای مس پورفیری تعیین شد.