سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه اشرف – کارشناس ارشد رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی، دانشگاه بیرجند
غلامرضا میراب شبستری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد هیدرولوژی، شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی، بیرجند

چکیده:

فرایند کارستی شدن موجب به وجود آمدن مورفولوژی خاصی میشود که این نواحی را از مناطق غیر – کارستی متمایز میکند. در این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی میزان تاثیر این فرآیند بر سنگ های کربناته، قسمتی از رشتهکوههای شتری در شرق ایران مورد بازدید صحرایی و مطالعه قرار گرفت . نتایج این پژوهش نشان میدهد که عوارض کارستی متعددی مانند کارن، درههای خشک، چشمههای کارستی، حفره -های انحلالی و غار در این منطقه شکل گرفته که بیشتر از آنها از نوع پالئوکارست و مربوط به ادوار گذشته است. شواهد موجود حاکی از آن است که تحول و تکامل عوارض کارستی در منطقه، به شرایط اقلیمی مرطوبتر و پربارانتری از شرایط اقلیم فعلی حاکم بر منطقه نیازمند بوده است و لذا شرایط امروزی برای گسترش پدیده های کارستی در این منطقه کاملا مناسب نیست.