سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پردیس گودرزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
سیدیوسف عرفانی فرد – استادیار دانشگاه شیراز
حسین صادقی – استادیار دانشگاه شیراز
شهرام احمدی – کارشناس ارشد

چکیده:

محیط زیست درسطح جهانی و ملی درمعرض تهدیدهای جدی است درحال حاضر سامانه های اگروفارستری به منظور نیل به اهدافتوسعه پایدار از اهمیت بسیارزیادی برخوردار است و فوایدی که درختان ازطریق اختلاط با سامانه های کشاورزی ارایه میکنند درتوسعه پایدار نقش مهمی دارد بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی سامانه های اگروفارستری موجود دراستان فارس و طبقه بندی برای ارزیابی بهتر سامانه ها جهت توسعه و بهبود آنهادرآینده صورت گرفته است باتوجه به تمرکز و تنوع سامانه های مختلف اگروفارستری شهرستان کازرون به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد پس از جمع آوری اطلاعات مقدماتی از ادارات زیرمجموعه به مطالعات میدانی حضور درعصه تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با افراد بخصوص کشاورزان و ثبت محدوده سامانه های اگروفارستری ازطریق سامانه موقعیت یاب جهانی پرداخته شد سپس با استفاده از روش نایر به طبقه بندی سامانه ها پرداخته شد. نتایج نشان دادند که ۷ سامانه شناسایی شد و سامانه ها از پراکنش مطلوبی برخوردارند