سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشید ابراهیمی اورد کلو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش آب، دانشگاه تهران
سهیل رضا پور – دانشجوی دکتری عمران، گرایش ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه تهران
مسعود منتظری نمین – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران
علی خراسانی زاده – کارشناس ساز ههای هیدرولیکی، موسسه تحقیقات آب

چکیده:

از آنجایی که نیروی برق آبی را نم یتوان ذخیره نمود، لذا انرژی که در مقاطعی از شب و روز تولید م یشود، بلا استفاده مانده و به عنوان انرژی از دست رفته محسوب م یشود. متداولترین روش استفاده از این نیروی از دست رفته به کارگیری نیروگاه آبی تلمبه- ذخیر های م یباشد تا از انرژی انباشته شده در زمان نیاز شبکه استفاده گردد. به طور کلی هدف از ساخت این نیروگاه متعادل نمودن بار دینامیکی م یباشد. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع تصمیم به ساختن اولین سد تلمبه ذخیر های یعنی سد سیاه بیشه روی رودخان هی چالوس در ١٠ کیلومتری شمال کندوان گرفته شد. یکی از مسائل مهم در بحث آبگیری از این نوع سدها، به وجود آمدن گرداب در اطراف آبگیرها است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. گردا بهایی که در مخزن سد به وجود م یآیند، موجب کاهش آبگیری و صدمه رساندن به تجهیزات توربی نها م یشود. برای جلوگیری از به وجود آمدن گردا بها باید صفحات ضدگرداب موثر را در نزدیکی آبگی رها طراحی کرد. در این تحقیق، برای بررسی و ارائه یک راهکار برای کاهش ١ در موسسه تحقیقات آب ساخته شد و گزینه های ضد گرداب بررسی شدند و گزینه / قدرت گرداب، مدل آزمایشگاهی سد سیاه بیشه با مقیاس ٢٠ مناسب ارائه گردیده است.