سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهنام بالیده – دانشجوی کارشناسی ارشد،آزمایشگاه جداسازی و محیط های متخلخل،دانشکده
علی حقیقی اصل – دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز،دانشگاه سمنان
مسعود نصیری زرندی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز،دانشگاه سمنا

چکیده:

در این مقاله رسوب گذاری در حفره ها و نیز برطرف کردن لایه رسوب از سطح غشاء به روش تأثیر بکارگیری انرژی صدا (فراصوت) و تحریک کردن ذرات موجود در نمونه برای سه نوع غشاء میکروفیلتراسیونMF) که هر سه دارای ساختار متخلخل و اسفنجی هستند، اما دمای تبدیل شیشه ای Tg متفاوتی دارند، جهت فیلتراسیون لجن فعال شده بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشا نمی دهند که تشکیل رسوب تحت تأثیر ساختارمیکروسکوپی غشاء، میزان باز بودن حفره و میزان آب دوست بودن غشاء است. برای این سه نوع غشاء که عبارتند از پلی وینیلیدن فلورایدPVDF)استرهای سلولزی مخلوطMCE)و پلیاترسولفون PES) با مقادیر Tg ترتیب برابر با ۴۰-۱۹۵ و ۲۲۵ درجه سلسیوس، مقادیر مقاومت حفره Rp به ترتیب با ۱۶/۴۰×۱۱ ۱۰ و۱/۳۵×۱۱ ۱۰ و ۰/۳۵×۱۱ ۱۰ m-1 می باشد PES باتوجه به حفر ههای بزرگی که دارد ۲۰-۱۸بالاترین مقدار مقاومت حفره را دارا است، در حالی کهMCE به علت بالاتر بودن میزانآب دوستی نسبت بهPVDF اندازه مقاومت حفره بزرگتری دارد