سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره غریبیان – دکترای جامعه شناسی، و مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی (ره) گلستان

چکیده:

هدف اصلی این مقاله شناخت گرایش نسبت به هویت ملی و ابعاد آن می باشد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه های گلستان بوده اند که ۴۳۰ نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از ابعاد سه گانه گرایش به هویت ملی، بعد رفتاری بالاتر از دو بعد دیگر، و بعد عاطفی بالاتر از بعد شناختی می باشد. شاخص میانگین نشان داد که گرایش دانشجویان نسبت به هویت ملی، در حد زیاد (۴/۱۱۸ از ۵) است.