سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شهرکی – دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
ابوافضل حاجی ملاحسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی سم

چکیده:

تعاونیهای منابع طبیعی به خصوص تعاونیهای مرتعداری علاوه بر این که میتوانند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی نقش اساسی داشته باشند، چارهساز بسیاری از مشکلات بهرهبرداران در مراتع هستند. بنابراین مدیریت صحیح این تعاونیها تا حدود زیادی میتواند بهرهبرداران را دربرابر سختیها در صحنه نگه دارد. با توجه به اینکه قوام و دوام شرکتهای تعاونی منابع طبیعی به ویژه تعاونیهای مرتعداری مبتنی بر همکاری و مشارکت بین اعضاء عادی (بهرهبرداران) و عملکرد خود شرکت میباشد. یکی از مهمترین وظایف کادر رهبری و مدیریت شرکتهای تعاونی این است که با استقرار روابط عمومی قوی و مؤثر به برقراری روابط مستمر و دائم با اعضاء تعاونی همت گمارده و آنها را در جریان فعالیتها و عملکرد شرکت بگذاردو با تهیه و تنظیم مراحلی برای پیشرفت و توسعه، ضمن آگاهی از نظریات، پیشنهادات و انتقادات، اعضاء را در جریان محدودیتها، امکانات، تنگناها،فعالیتها و برنامههای جاری و آتی تعاونی قرار دهند. تحقیق حاضر نیز با توجه به نقش برنامهریزی در توسعه و پیشرفت تعاونیهای مرتعداری، سعی نموده است مراحل و گامهای اساسی در رسیدن به اهداف تعاونیها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در ادامه نه مرحله را برای رسیدن تعاونیهای مرتعداری به اهدافشان ارائه کرده است. به طوری که هر یک از تعاونیها به تک تک این مراحل توجه و به صحیح بدان عمل نمایند، میتوانند از عملکرد بهتری نسبت به سایرین برخوردار باشند.