سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نخعی – دانشیار هیدروژئولو ژی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
علی میرعربی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، آب منطقه ای خراسان جنوبی
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، آب منطقه ای خراسان جنوبی
فاطمه شهابی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، آب منطقه ای خراسان جنوبی

چکیده:

دشت خضری در شمال خراسان جنوبی و از زیرحوضه های نمکزار خواف- دق پترگان واقع شده است. سطح دشت ازکفه های رسی و کویر پوشیده شده است، در حاشیه دشت مخروط های آبرفتی و واریزها و پادگانه های جوان به چشم می خورد. در دامنه های جنوب غربی نیز سنگهای فیلیش کرتاسه بالایی دیده می شود که شامل شیل و ماسه سنگ و توبیدایت و سازندهای کنگلومرا، ماسه، مارن و آهک پرمین نیز در دامنه های جنوب غربی دیده می شود که شیب لایه ها عموما به سمت جنوب غرب است. تغذیه آبخوان از نواحی شمال، شمالغرب و غرب و در نواحی مرکزی و کویری تخلیه میگردد . جهت بررسی خصوصیات کیفی آب زیر زمینی دشت از داده های ۱۲ نمونه شامل چشمه، قنات و چاه مربوط به اردیبهشت سال ۱۳۸۸ استفاده شده است . نمونه ها طوری انتخاب شده اند که بیانگر خصوصیات کلی آبخوان باشند. پارامترهایی همچونEC ،pH و درجه حرارت در صحرا و مقادیر یون های اصلی با روش های استاندارد در آزمایشگاه اندازه گیری شده اند . پس از صحت سنجی ، پارامتر های آماری مؤثر در تعیین کیفیت آب زیرزمینی محاسبه شده ، همچنین نمودارهای هیدروشیمیایی و نقشه هم ارزشECو هم ارزش Cl دشت ترسیم گردید. نتایج نشان می دهند که ارتباط هیدرولیکی دشت با کویر نمک واقع در جنوب شرق دشت عامل اصلی شوری آب است