سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی فرزادکیا – استادیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی درمانی
حشمت الله طاهر خانی – دانشیار گروه انگل شناسی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی درمانی ه

چکیده:

در حال حاضر عدم پایش کیفی لجنهای خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب کشور در اغلب موارد موجب راهیابی آنها بصورت خام به طبیعت و بروز مشکلات زیست محیطی شده است. تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان در استان همدان در شمار تصفیه خانه هایی است که لجنهای دفعی آن غالبا بدون هیچ کنترل بهداشتی بعنوان کود برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد . هدف اصلی این تحقیق ، مطالعه کیفی لجن خروجی از تصفیه خانه فاضلاب سرکان و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی استفاده مجدد از لجن می باشد . در این راستا مشکلات موجود تصفیه خانه و راهکارهای اصلاحی آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این تحقیق به مدت ۱۲ ماه در طول سال ۱۳۸۰بر روی لجنهای دفعی تصفیه خانه سرکان انجام شد. در این طرح شاخصهای تثبیت نظیر PH ، نسبت ، SOUR و (VS/TS) ، فلوتاسیون ، رنگ و بوی لجن و خصوصیات بیولوژیکی لجن شامل تعیین محتملترین تعداد کلی فرم و فیکال کلی فرم و شمارش تعداد تخم انگل مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . میانگین سالانه پارامترهای SOUR و (VS/TS) در لجنهای دفعی از تصفیه خانه به ترتیب برابر ۰/۷۳ و (پارامتر در متن اصلی مقاله ) بود. لجنهای خروجی غالبا به رنگ قهوه ای تیره با بوی تعفن و دارای PH خنثی بوده که در مدت بوده کوتاهی دچار فلوتاسیون می شدند. میانگین دانسیته فیکال کلی فرم در گرم جامدات خشک لجن (۷)۱۰×۸/۹۷ و میانگین تعداد تخم انگل در چهار گرم جامدات خشک لجنهای دفعی در چهار فصل سال ۲۵۱ بر اورد گردید . لجنهای دفعی از این تصفیه خانه ، لجنهای خام و تثبیت نشده هستند که کیفیت میکروبی آنها پایین تر از کلاس B مقررات میکروبی USEPA می باشد . دفع و یا استفاده مجدد از این لجنها در کشاورزی به شدت سلامت و بهداشت عمومی مردم را به خطر می اندازد از اینرو بایستی تثبیت این لجنها قبل از دفع مورد تاکید قرار گیرد.