سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مریم محمدی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

زندگی بشر در گرو تأمین آب مناسب از نظر کیفی و کمی م یباشد. رودخانه ها مهمترین منابع تأمین آب آشامیدنی ، کشاورزی و صنعت به شمار روند . لذا بررسی کیفی این منابع ارزشمند و مدیریت مناسب آنها از اهمیت ویژ های برخوردار است. رودخانه شفارود واقع در استان گیلان یکی از رودخان ههای ارزشمند این منطقه می باشد که طی این مقاله کیفیت آن با استفاده از شاخص NSF WQI مورد ارزیابی قرار گرفته است . در تعیین این شاخص ۹ پارامترکیفی آب شامل اکسیژن محلول، کلیفرم مدفوعی، نیترات ،فسفات، درجه حرارت ، کدورت ، PH ، BOD و کل جامدات محلول در ۱۰ ایستگاه در طول یک سال به طور ماهیانه انداز هگیری شدند. بررسی شاخص NSF WQI برای مقادیر میانگین ، حداقل و حداکثر پارامترها نشان داد که رودخانه شفارود در طبقه بندی کیفی متوسط و بد قرار دارد و در شرایطی که در طبق هبندی متوسط قرار م یگیرد به مرز بد نزدیک است.