سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

افسون تیزویر –
صدیقه رواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از برنامه های مهم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگیدربخش بهداشت و درمان کشور است وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مساعدت مجلس شورای اسلامی و با همکاری صمیمانه سازمان بیمه خدمات درمانی از اواخر اسفندماه سال ۸۳ طرح بسیج همگانی پزشکی خانواده و بیمه روستائیان را آغاز کرده و بدین وسیله زمینه لازم برای ارایه هرچه بهترخدماتبهداشتی درمانی به روستائیان را فراهم نمودهاست همچنین آموزش مهمترین فاکتوردرپیاده سازی این مهم به شکل ساختار مند می باشد یادگیری الکترونیکی نیز به دلیل داشتن مزایای ویژه ای از قبیل قابل استفاده بودندرتمام ساعات شبانه روز کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ایجاد انگیزه درمخاطبین و پوشش زمانی مکانی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی پزشکان خانواده درتمامی حیطه های یادگیری م یتواند دربهبود وضعیت آموزشی و خدمت رسانی مناسب بسیار کارآمد باشد این مطالعه از نوع پژوهشهای کیفی بوده و با استفاده ازروش IDI ( FGD انجام شده است و نتایج حاصله نشان میدهد با توجه به شرایط خاص پزشکان خانواده این شیوه را به شرط تقویت جنبه های علمی و عملی به عنوان یک روش مهم دریادگیری مداوم ایشان مطرح می سازد.