سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا پازوکی نژاد – کارشناس ارشد رشته ی مطالعات جوانان دانشگاه مازندران

چکیده:

در این پژوهش ، ارزش ها و نگرش های زیست محیطی دو نسل ( متولدین دهه ی ۱۳۳۰ و ۱۳۷۰ ) با هم مقایسه شد . روش کار کیفی بود و با ۱۲ نفر محاسبه شد . نتایج نشان داد که با آن که دانش زیست محیطی نوجوانان بیشتر از سالمندان بود اما سالمندان توجه بیشتری به محیط زیست و حفظ آن داشتند و بیش از نوجوانان به اقدامات حمایتی مانند مصرف بهینه آب ، برق و گاز ، تفکیک زباله و حفظ منابع طبیعی اهمیت می دادند . با توجه به روند رو به جلوی مخاطرات زیست محیطی لازم است که نظام آموزش و پرورش ، غنی سازی دانش کاربردی را در کنار دانش انتزاعی در راس برنامه های خود قرار دهد و از نزدیک نوجوانان را با طبیعت ، محیط زیست آشنا کند تا بخشی از تجربه ی زندگی شان شود .