سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه گنجی – دانشجوی کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

درمطالعات منابع آب بررسی کیفی آب از اهمیت خاصی برخوردار است لذا بررسی و شناخت ترکیبات شیمیایی موجوددر ابهای زیرزمینی که خود متایر از شرایط اقلیمی وژئولوژیکی منطقه است از اهمیت خاصی برخوردار می باشد به گونه ای که افزایش غلظت بیش از حد این مواد مصارف شرب و کشاورزی با محدودیت جدی روبرومی کند علاوه برموارد فوق ترکیبات شیمیایی آب باید به گونه ای باشد که برای بتن و تاسیسات ابیاری مشکلی پیش نیامده و مشکل رسوبگذاری در لوله ها و شبکه های ابیاری را نیز نداشته باشیم با توجه به اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک تقریبا تمام آب مورد مصر فکشاورزی و شرب از ابهای زیرزمینی تامین می گردد لذا بررسی آب چاهها از اهمیت بسزایی برخوردار است با توجه به موارد فوق و اهمیت مسئله و به منظور بررسی و شناخت کیفی آبهای زیرزمینی منطقه بجستان – یونسی دراین مقاله با استفاده از داده های اندازه گیری شده ۱۰ حلقه چاه کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ استانداردهای کشاورزی و همچنین اثر رسوبگذاری و خورندگی مورد بررسی قرارگرفته است.