سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صمد امامقلی زاده – استادیار گروه آبیاری دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی رحیمیان – کارشناس ارشد آب منطقه ای سمنان
گوهر میراخورلو – کارشناس ارشد امور آب شهرستان گرمسار

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و گسترش صنایع و کشاورزی، دسترسی به منابع آب کافی و مناسب دو چندان مشکل شده است. لذا در مناطقی مانند استان سمنان که از استانهای خشک ایران به حساب می آید، استفاده از آب های زیرزمینی، امری گریز ناپذیر می باشد. با توجه به برداشت بی رویه آب زیرزمینی در این استان بخصوص درشهر گرمسار، این امر موجب کاهش افت سطح آب زیرزمینی و متعاقبا کاهش کیفیت آن شده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، به منظور بررسی کیفیت آب زیر زمینی دشت گرمسار از چاههای پیزومتری و بهره برداری منطقه به تعداد ۳۲ حلقه در دو فصل خشک و تر سال نمونه برداری انجام شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نمونه برداری انجام گرفته کیفیت آب سفره زیرزمینی با دیاگرام ویلکوکس برای مصارف کشاورزی و با استفاده از دیاگرام شولر برای مصارف شرب مورد بررسی قرار گرفت است، که نتایج بررسی در مقاله حاضر آمده است.