سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم هوشمند – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
فریده انصاری سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مطالعات منابع اب بررسی کیفی آب از اهمیت خاصیی برخوردار است . لذا بررسی و شناخت ترکیبات شیمیایی موجود در آبهای زیرزمینی که خود متاثر از شرایط اقلیمی و ژئولوژیکی منطقه است حائز اهمیت می باشد . با توجهبه اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک تقریبا تمام آب مورد مصرف کشاورزی و شرب از ابهای زیرزمینی تامین می گردد ، لذا به بررسی آبهای چاه ها توجه شده است. به منظور بررسی و شناخت کیفی آبهای زیرزمینی در این مقاله با استفاده از داده های اندازه گیری شده چاه عمیق واقع در دشت لردگان ، کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ استانداردهای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از طبقه بندی ویلکاکس و جدول رهنمودهای ارزیابی آب آبیاری آیرز و وسکات خصوصیات شیمیایی از جمله شوری (EC)، اسدیته (PH) ، مقدار سدیم (Na) نسبت جذبی سدیم (SAR) ، بیکربنات (HCO3)، کلر (CL) ، کل جامدات محلول (TDS) و همچنین از نظر خورندگی و رسوب گذاری تجزیه و تحلیل شده است . نتایج نشان می دهد که از نظر شوری و اسیدیته مشکلی در آب مورد استفاده در منطقه وجود ندارد. مقدار سدیم و کلرو TDS موجود دارای پیامد منفی در آب آبیاری مورد استفاده نمی باشد. همچنین با توجه به شاخص لانژیلر تمایل به رسوب گذاری نیز وجود دارد.