سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید محمودی – دانشگاه پیام نورقم
مجید مهدوی – دانشگاه پیام نورقمصر

چکیده:

بهبود صفات وابسته به کیفیت غذایی از قبیل دیواره سلولی، دیواره سلولی عاری از همی سلولز وپروتئین خام در گیاهان علوفه ای تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش تولید فراورده های دامی دارند.هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از این تکنولوژی در تخمین صفات دیواره سلولی، دیواره سلولی عاری از همی سلولز و پروتئین خام در گیاه علوفه ای یونجه معمولی (Medicago sativa) بود است. برای اندازه کیری پروتئین خام از دستگاه کجلدال (Kjeldahl) وبرای تعیین NDF و از ADF روش فایبرتیک (Fibertic) استفاده شد. برای کالیبراسیون NIR نمونه ها به دو دسته تقسیم شدند یک دسته برای کالیبراسیون و دیگری برای ارزیابی و دقت NIRدر برآورد نمونه ها در نظر گرفته شدند. تمام نمونه ها بوسیله طول موج های NIRپرتوتابی شدند و بر اساس روش های آماری بهترین معادله رگرسیونی بین دو روش اندازه گیری شیمیایی و NIR برازش داده شدند. پارامترهای آماری از جمله اشتباه استاندارد کالیبراسیون(SEC) ضریب همبستگی r و شیب خط رگرسیون b عنوان معیار دقت NIRدر نظر گرفته شدند. اشتباه استاندارد کالیبراسیون (SEC) 1/121/221/88و اشتباه استاندارد ارزیابی (SEP) 1/101/211/18 به ترتیب برای درصد پروتئین خام، NDF و ADFبدست آمد. با توجه به مقایسه نتایج دو روش شیمیایی و NIR می توان نتیجه گرفت ;که ازNIRمی توان به عنوان یک روش سریع،دقیق، معتبر و دارای پتانسیل کافی برای ارزیابی صفات کیفی در برنامه های اصلاح نباتات استفاده کرد.