سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالایمان عمویی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
حسینعلی اصغرنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
علی خدادادی – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی شهرستان بابل
سید علی میری – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی شهرستان بابل

چکیده:

هدف : علیرغم تحقیقات زیاد در زمینه کود سازی از زباله های شهری، مطالعات اندکی در زمینه تهیه کود آلی از مواد زاید روستایی صورت گرفته است. این در حالی است که قسمت اعظم زباله های تولیدی در روستاها را فضولات حیوانی، پسماندهای کشاورزی و غذایی تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر کیفیت کود تولیدی از مخلوط پسماندهای روستایی (زباله های خانگی، فضولات حیوانی و پسماند های کشاورزی) مورد بررسی قرار گرفت. روش مطالعه : در این پژوهش، پسماند های غذایی بعد از تفکیک، به ترتیب با فضولات حیوانی و پسماند های کشاورزی بهنسبت های معین وزنی ( ۲ , ۰/۵ , ۲ ) مخلوط گردیده و توده های نهایی با وزن ۱۵۰ کیلو گرم جهت انجام مطالعه مورد نظر بدست آمد.کیفیت شیمیایی و میکروبی کودهای تولیدی بر حسب C/N درصد کربن و نیتروژن،درصد فسفر و پتاسیم، درصد فلزات سنگین،کلیفرم و کلیفرم مدفوعی و تخم انگل بر اساس روش های استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج : در این مطالعه، میانگین میزان درصد مواد فسادپذیر بیش از ۷۰ درصد و مدت زمان عمل آوری کود کمپوست ۹۵ روز تعیین گردید. میزانC/N در کودهای تولیدی از پسماندهای مخلوط، زباله های خانگی و فضولات حیوانی به ترتیب ۱/۵ ± ۱۴ و ۱/۷ ± ۲۰ و ۱/۸ ± ۱۷ می باشد. میزان درصد کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم در کود حاصل از پسماندهای مخلوط به ترتیب ۲/۲ ± ۳۲ و ۰/۵ ± ۲/۵ و ۰/۱ ± ۰/۸ و ۰/۱ ± ۱/۷ و میزان غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و روی در این کودها به ترتیب ۰/۷ ± ۳/۵ و ۰/۰۵ ± ۰/۳ و ۲/۲ ± ۳۲ و تعداد کلیفرم های کل و مدفوعی به ترتیب ۱۷۶ ± ۶۴۳ ام پی ان و ۵۲ ± ۱۳۱ ام پی ان و تخم انگل کمتر از ۲ عدد بوده که کود تولیدی از لحاظ کیفیت میکربی در رده کلاس A قرار داشته و برای مصارف کشاورزی، به وی ژه پرورش گل و گیاه، مناسب خواهد بود. از لحاظ رنگ، بو، دانه بندی و میزان رطوبت نیز کودهای تولیدی دارای کیفیت مناسب و مطابق با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست می باشند. بحث و نتیجه گیری : با توجه به کیفیت مناسب کود تولیدی از مخلوط پسماندهای روس تایی(فضولات حیوانی، پسماندهای کشاورزی و زباله های خانگی)، طرح تهیه کود از مواد زاید جامد روستایی علاوه بر کاهش حجم مواد زاید جامد در روستاها، باعث تولید یک محصول استراتژیک و با ارزش در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی و نیز در باروری خاک های کم مغذی کشاورزی در استان مازندران گردیده که جایگزین بسیار مناسب کودهای شیمیایی آلاینده محیط زیست خواهد شد.