سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
عبدالایمان عمویی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل
فاطمه اصغرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
حسینعلی اصغرنیا – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

تولید کمپوست فرایندی بیوشیمیایی است که درآن مواد آلی قابل تجزیه موجود در زباله از طریق فعالیت موجودات ذره بینی هوازی بصورت ماده ای خطرناک مانند غنی از مواد مغذی P,K,N درمی آید برای استفاده ایمن از کمپوست پارامترهایی درخصوص پتانسیل خطر برای گیاهان و حیوانات و انسان باید درنظر گرفته شود یکی از مهمترین این پارامترها حضور فلزات سنگین درکمپوست است فلزات سنگین از طریق بقایای موادی مثل صابون، دترجنتها و وسایل آرایشی بسته بندی چرم و باطریها وارد زباله شهری می شوند و می توانند برای انسان حیوان و گیاه ایجاد سمیت نمایند این تحقیق یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که درآن نمونه های تصادفی ازکمپوست نهایی کارخانه کمپوست شهربابل تهیه و بعد ازمراحل عصاره گیری و صاف سازی غلظت فلزات سنگین کادمیم سرب و روی توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. غلظت فلزات سنگین کادمیم سرب روی درنمونه های کمپوست شهر بابل پایین تر از حد مجاز استانداردهای ملی ایران و سازمان جهانی بهداشت بوده و برای گونه های گیاهی مختلف قابل استفاده است با این حال قابلیت کاربرد کمپوست به پارامترهای دیگری نظیر نسبت کربن به نیتروژن و ناخالصی هایی نظیر شیشه بستگی دارد.