سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیما سروری –
محمد معزاردلان –
اصغر خشنودیزدی –
ملیحه اختری –

چکیده:

به منظور بررسی اثر پساب کارخانه پتروشیمی بجنورد بر صفات کیفی و کمی گندم در سال زراعی ۱۳۸۷، آزمایشی به صورت گلدانی و در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۵ تیمار و ۳ تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد استفاده جهت آبیاری شامل T1: پساب رقیق نشده، T2ک ۷۵% پساب و ۲۵% آب معمولی، T3: 50% پساب و ۵۰% آب معمولی، T4: 25% پساب و ۷۵% آب معمولی، T5: آب معمولی (شاهد) بود. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از پساب در آبیاری تاثیر معنی داری بر مقدار ذرت دانه، پروتئین دانه و عملکرد دانه درشت به طوریکه با افزایش نسبت پساب از تیمار ۵ تا ۱ مقدار ازت دانه، پروتئین دانه و عملکرد دانه افزایش یافت. هرچند وزن هزاردانه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع ساقه در پایان رشد رویشی افزایش یافتند اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. نتایج بیانگر این بود که پساب را می توان به عنوان یک منبع آب برای آبیاری در نظر گرفت. همچنین آبیاری با پساب اثر زیان آوری روی گندم ندارد.