سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم نفری یزدی –
همایون حسین زاده صحافی –
حسین نگارستان –

چکیده:

این تحقیق با هدف ارزیابی تغییرات فاکتورهای فیزیکو شیمیایی مهم آب در محل ورودی و خروجی شش مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در رودخانه هراز و مقایسه اعداد بدست آمده با میزان مجاز آلاینده ها به آبهای سطحی و میزان مجاز برای آبزی پروری به مدت ۱۲ ماه انجام شد . پارامترهای نیتریت ، نیترات ،آمونیوم ، فسفات و سولفید بوسیله دستگاه پرتابل فتومتر مدل Wagtech photometer 7100 اندازه گیری شد. نتایج نشان داد غلظت نوترینت ها در خروجی ها بیشتر از ورودی ها بود.نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS و آنالیز آماری One Way-ANOVA و تست LSD و One Sample T-test تحلیل شد. برای تمامی فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب بین ورودی و خروجی اختلاف معنی داری وجود داشت (P>0.05) ، همچنین به جز فسفات میزان تمامی فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب در مزارع پایین دست بیشتر از بالا دست بود.نتایج نشان داد بین ماه ها و فصول مختلف اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (P<0.05) به جز برای آمونیوم که برای ماه های مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت(P>0.05). مقایسه بین فاکتورهای سنجش شده و میزان مجاز ورود آلاینده ها به آبهای سطحی و میزان مجاز برای آبزی پروری نشان داد ،در تمامی مزارع (ورودی و خروجی )غلظت نیتریت و نیترات پایینتر از حد مجاز بود .برای فاکتور سولفید در خروجی مزارع ۱،۲،۴و ورودی و خروجی مزرعه ۶ غلظت سولفید بالاتر از حد مجاز برای آبزی پروری بود اما در تمامی ایستگاه ها مقادیر بدست آمده برای سولفید کمتر از حد مجاز آلاینده ها برای ورود به آبهای سطحی بود.غلظت فسفات در تمامی ایستگاه ها (ورودی و خروجی ) بالاتر از حد مجاز برای آبزی پروری بود در حین حال این میزان کمتر از حد مجاز برای ورود به آبهای سطحی بود.