سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان هدایی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمود فاطمی عقدا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران
علی نورزاد – دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

سد سلمان فارسی در ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز بر روی رودخانه قره آغاج واقع شده است. سد از نوع بتنی قوسی ‐وزنی با ارتفاع ۱۲۵ متر از پی می باش د. پرده آب بند این سد تماماً در محیط کارستی، درون آهکهای آسماری قرار دارد. برای ارزیابی کیفیت پرد ه آب بند، پس از عملیات تزریق گمان ه های کنترلی حفر شده و آزمایش فشار آب در آنها صورت گرفته است. در این تحقیق با توجه به نتایج آزمایش فشار آب، نفوذپذیری تودهسنگ ساختگاه پس از تزریق، توسط لوژان و شاخص نفوذپذیری ثانویه بررسی شد و با طبقه بندی توده سنگ، کیفیت آنها بعد از تزریق مشخص شد. نتایج نشان دهند ه کیفیت بهتر پرد ه آب بند در جناح راست نسبت به جناح چپ سد می باشد . در کل کیفیت پرد ه آب بند خوب تا عالی بوده است.