سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد نوش کام – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تهران
داریوش مظاهری – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد باقر حسینی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مجتبی میراب زاده اردکانی – مربی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر برسیم، پژوهشی در سال ۸۷-۱۳۸۶ در کرج با بافت خاک لومی رسی و PH برابر با ۷/۲، به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تراکم های کاشت شامل ۳۵۰، ۵۰۰، ۷۰۰ و ۸۵۰ بوته در متر مربع (معادل ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر تراکم بوته بر روی عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، نسبت برگ به ساقه، تعداد انشعابات معنی دار بود ولی اثر تراکم بوته بر درصد پروتئین و فیبر خام معنی دار نشد. مقایسه میانگین صفات نشان داد که با افزایش تراکم بوته تا ۷۰۰ بوته در متر مربع، عملکرد علوفه تر و خشک افزایش یافت و در تراکم های بالاتر عملکرد علوفه کاهش معنی داری را نشان داد. هم چنین با افزایش تراکم کاشت نسبت برگ به ساقه افزایش ولی تعداد انشعابات در بوته کاهش یافت. . با توجه به نتایج بدست آمده از اثر تراکم بر عملکرد علوفه تر و خشک، به نظر می رسد که تراکم های بالاتر از حد مطلوب (بیشتر از ۷۰۰ بوته در متر مربع) به علت سایه اندازی بیشتر و رقابت برای دستیابی به سایر منابع، موجب کاهش نور و دیگر منابع قابل استفاده برای هرگیاه شده و از این رو باعث کاهش عملکرد گیاه شده است.