سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمود واعظی نژاد – دانشجوی دکتری خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهره ملاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

بررسی کیفیت و عملکرد روسازی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار برم یزان ایمنی یک راه در زمان سرویس دهی آن است شاخصهای مختلفی برای بررسی شرایط یک روسازی وجوددارد که میتوان با اندازه گیری و بررسی آنها به قضاوت در خصوص میزان ایمنی آن راه و برنامه ریزی در زمینه نحوه تعمیرات و بهسازی آن روسازی پرداخت دراین مقاله ضمن مرور عوامل تاثیر گذار بر کیفیت یک روسازی و تعریف آنها به روشهای مدرن محاسبه و اندازه گیری این شاخصها و تاثیرهریک از آنها بر ایمنی یک مسیر پرداخته شده است.