سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین منصوری – استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین دهقانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مجیدی جیرندهی – دستیار علمی، دانشگاه پیام نور کرمان

چکیده:

امروزه اغلب کشورهای دنیا به مساله آلودگی ناشی از خودروها ووضع قوانینی برای جلوگیری از تردد خودروهای آلوده کننده محیط زیست و همچنین اعمال استانداردهای آلودگی توسط تولید کنندگانخودروها، میپردازند. هدف این پژوهش رتبه بندی کیفیت تولید انواع خودروهای داخلی از نظر تکنولوژی ساخت و آلاینده های خروجی اگزوز می باشد. متغیرهایCO2 ،O2 ،CO ،HCو λ برای ۱۱نوع خودروی انتخاب شده تجزیه و تحلیل، و نتایج با نمودارهای جعبه ای ارایه شده، و در نهایت با توجه به مقادیر امتیاز بندی شده، خودرو های مورد نظر رتبه بندی شده اند. در عمل با توجه به نتایجی که در متغیر کیفیت آلایندگی بدست آمده است می توان به رده بندی خودروهای تولید داخلی از لحاظ پارامتر کیفیت آلایندگی پرداخت. با توجه به محدوده های عددی که برای هریک از متغیرهامعرفی شده است به هر خودرو عددی نسبت داده شده و در پایان برای هرخودرو میانگین محاسبه شده است