سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد سفیدچقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده از آب های زیرزمینی در کشور ما که فاقد منابع آب سطحی فراوان است از دیرباز رواج داشته است. لذا بررسی وضعیت کیفی این آبها با توجه به تاثیری که برسلامتی انسانها دارد و نیز مشکلاتی که ممکن است در بخشهای مختلف کشاورزی و به وجود آورد یک امر بسیار ضروری است. منطقه مورد مطالعه دشت گیلانغرب می باشد که در محدوده استان کرمانشاه واقع گردیده است. به منظور ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت گیلانغرب از اطلاعات و داده های کیفیت آب سازمان آب منطقه ای استان کرمانشاه استفاده گردید. یکی از مهمترین و قدیمیترین سیستمهای طبقه بندی آب برای آبیاری که برحسب شوریEC)ونسبت جذب سدیمیSAR) صورت گرفت روش آزمایشگاه شوری خاک آمریکا است که توسط willcox) ارائه گردیده است. با توجه به نتایجتحقیق، آب زیرزمینی اکثر ایستگاهها از نظر میزان سدیم در گروهS1 سدیم کم) و از نظر شوری در گروهC3 شوری زیاد) قرار دارند.