سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه عباس بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ایرج رستمی – کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست همدان

چکیده:

آب این منشاء حیات و زیربنای رشد و توسعه ، علیرغم اهمیت و ارزش ذاتی اش ، در بسیاری موارد ، بطور بیهوده و ندانسته تلف می گردد. فاضلاب تولیدی ناشی از پروسه فرآوری کشمش دارای کیفیت متفاوت می باشد . در این تحقیق پارامترهای کیفی فاضلاب واحد شستشو و کشمش پاک کنی شرکت تاک ۷۰۵ مورد بررسی قرار گرفت . بمدت شش ماه در سال ۱۳۸۸ از خروجی فاضلاب در شش نوبت ( هر ماه یک نمونه ) نمونه برداری شد . نتایج حاصلاز محاسبه بار آلودگی نشان می دهد که میزان اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ( BOD )1برابر۲/۲ اکسیژن خواهی شیمیایی( ۲COD) برابر۴/۴ کل کل جامدات معلق ( TSS3) برابر۱/۳ کل جامدات محلول ۴TDS برابر ۳/۰۰تن در سال به محیط تخلیه می شوند . همچنین بررسی ضریب انتشار بر اساس میزان آب مصرفی نشان می دهد، میزان اکسیژن خواهی بیوشیمیایی برابر۰/۳۸اکسیژن خواهی شیمیایی برابر۰/۷۶کل جامدات معلق برابر۰/۲۲کل جامدات محلول برابر۰/۵۲گرم بازاء یک تن محصول می باشد . مقایسه پارامترها با حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست نشان می دهد که پارامترهای اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و اکسیژن خواهی شیمیایی و کل جامدات معلق و تعداد کل باکتریهای کلیفرم بالاتر از حد استاندارد بوده و میزان باکتریهای کلیفرم مدفوعی ، اکسیژن محلول و اسیدیته زیر حد استاندارد می باشند