سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه عباس بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ایرج اسدی – کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست ، اداره کل حفاظت محیط زیست همدان
مجیدرضا مهری – کارشناس ارشد عمران محیط زیست ، اداره کل حفاظت محیط زیست

چکیده:

آب این منشاء حیات و زیربنای رشد و توسعه ، در بسیاری موارد ، بطور بیهوده و ندانسته تلف می گردد. فاضلاب تولیدی ناشی از پروسه فرآوری کشمش دارای کیفیت متفاوت می باشد . در این تحقیق پارامترهای کیفی فاضلاب واحد شستشو و کشمش پاک کنی شرکت الوند تاک مورد بررسی قرار گرفت . بمدت شش ماه در سال ۱۳۸۹ از خروجی فاضلاب در شش نوبت ( هر ماه یک نمونه ) نمونه برداری شد . نتایج حاصل از محاسبه بار آلودگی نشان می دهد که میزان اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ۱( BOD ) برابر ۲/۴ , اکسیژن خواهی شیمیایی ( COD ) برابر ۴/۶ , کل جامدات معلق ( TSS ) برابر ۱/۵ , کل جامدات محلول ۴( TDS ) برابر ۳/۲ , تن در سال به محیط تخلیه می شوند . همچنین بررسی ضریب انتشار بر اساس میزان آب مصرفی نشان می دهد میزان اکسیژن خواهی بیوشیمیایی برابر ۰/۴۰ , اکسیژن خواهی شیمیایی برابر ۰/۷۸ , کل جامدات معلق برابر ۰/۲۴ , کل جامدات محلول برابر ۰/۵۴ , کیلو گرم بازاء یک تن محصول می باشد . مقایسه پارامترها نشان می دهد که اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و اکسیژن / برابر ۵۴ خواهی شیمیایی و کل جامدات معلق و تعداد کل باکتریهای کلیفرم بالاتر از استاندارد بوده و میزان باکتریهای کلیفرم مدفوعی ، اکسیژن محلول و اسیدیته زیر استاندارد می باشند .