سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم فردوسی فر – کارشناس منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر
مریم زارع – کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از روش های بررسی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی، بررسی تیپ و رخساره آن ها می باشد . براساس نتایج بدست آمده تیپ آب چشمه های موجود در دشت دیر وکنگان، به استثنای چشمه شماره ۲ سولفاته است.تیپ آب چشمه شمار ۲ کلروره می باشد. وجود تیپ کلروره که بخصوص در نواحی ساحلی دیده می شود نشان دهنده غلبه یونهای کلر و سدیم ناشی از آب شور دریا در سفره های آبرفتی این نواحی می باشد. همچنین نیمی از آبها دارای رخساره سدیک و نیمی کلسیک هستند. فرایند عمده کنترل کننده کیفیت شیمیایی، هوازدگی و واکنش متقابل آب و سازندهای مجاور دشت میباشد. بررسی کیفیت شیمیایی آب چشمه ها به لحاظ نوع مصرف نشان می دهد که بین ۶ نمونه آب فقط آب ۲ نمونه برای خاکهای با بافت سبک از نظر کشاورزی مناسب است و تنها آب یکی از چشمه ها از نظر شرب مناسب می باشد. تمامی نمونه ها به علت بالا بودن مقدار کلسیم تمایل به رسوبگذاری دارند اما از نظر خورندگی مشکلی نداشته و در صنایع قابل استفاده می باشند. با توجه به محاسبه پارامترهای آماری شاخص های کیفی ، میانگین وانحراف معیار یون کلراید در چشمه های این دشت به ترتیب ۱۵/۷۷ و ۹/۰۸ و یون سولفات ۲۳/۹۲ و ۱۴/۹ میلی اکی والان بر لیتر است . این پارامترها برای یون سدیم به ترتیب ۱۸/۲۸ و ۱۱/۰۷ و برای یون کلسیم ۱۸/۴۲ و ۱۰/۴ میکرو زیمنس بر سانتی متر می باشد.