سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه جعفریان – کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
حمیده نیکوزاده – کارشناس موادخوراکی و آشامیدنی
احمد یزدانی – رئیس آزمایشگاه کمنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی خ راسان شمالی
محمدرضا جلیلوند – رئیس ادارهنظارت برمواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چکیده:

نمک یک ماده بسیارضروری است که بدن به آن احتیاج دارد ولی قادربه ساخت آن نیست تحقیقات دانشمندان مشخص کرده است که نمک به مقدار کم حداکثر ۶ گرم درروز دربرنامه غذایی می بایست مصرف شود با عنایت به اینکه درصد بالای ناخالصی نمک بویژه فلزات سنگین سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نمکهای معدنی را جهت مصرف خوراکی ممنوع اعلام نموده و همواره تاکید برمصرف نمکهای تصفیه شده دارد دراین مطالعه توصیفی تعداد ۳۴ نمونه نمک بسته بندی شده از نظر ویژگیهای شیمیایی شامل درصد خلوص میزان ید درصد مواد نامحلول درآب و میزان یون سولفات برطبق روشهای استاندارد مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که ا زمجموع نمونه های مورد بررسی تنها ۴ مورد ۱۱/۸% با استاندارد مطابقت داشته و ۳۰ مورد ۸۸ه/۲% غیراستاندارد شناخته شدند یافته های حاصل نشان داد که درصد بیشتری از نمونه ها ۷۰/۶% از نظر میزان ید با استاندارد مربوطه مطابقت نداشتند.