سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین صفری – کارشناس ارشد بهداشت محیط مرکز بهداشت
فروغ واعظی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
شروین درخشان – کارشناس شیمی و مسئول آژمایشگاه اداره آب و فاضلاب

چکیده:

هدف این تحقیق دستیابی به وضعیت عمومی باکتریولوژیک آب مشروب شهر میانه در شبکه توزیع طی ماههای مهر ۱۳۸۲ لغایت تیر ۱۳۸۳ بود. برای این منظور شبکه توزیع شهر به ۶ منطقه تقسیم و در هر منطقه ۴ نقطه نمونه برداری تعیین و روزهای یکشنبه و پنج شنبه هر هفته به عنوان روزهای نمونه برداری مشخص گردید و در طی ۱۰ ماه ۲۴۰ نمونه از آب این مناطق مورد آزمایش کلر آزاد باقیمانده PH ، کدورت و آزمایش میکروبی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ۹۴/۵۸ درصد از نمونه های برداشتی دارای کلر آزاد باقیمانده در حد مطلوب (۰/۸-۰/۲ میلی گرم بر لیتر ) ، ۹۵ درصد دارای کدورت کمتر از NTU و ۱۰۰ درصد دارای PH کمتر از ۸ بوده اند. آزمایشات باکتیولوژیکی نیز که بر اساس جستجوی مجموع کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی ( E.coli) در دو تست احتمالی و تاییدی انجام شد نشان داد که محتملترین تعداد مجموع کلیفرم ها در ۱۰۰ میلی گرم ( MPN/100ml ) برای ۱/۲۵ درصد از نمونه ها ۲ بوده است و آلودگی به کلیفرم های مدفوعی در این پژوهش مشاهده نشد. با در نظر گرفتن استاندارد سازمان جهانی بهداشت و همچنین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، آب مشروب شهر میانه در شبکه توزیع سالم و مناسب برای شرب و بدون هیچ گونه آهودگی میکروبی می باشد و به احتمال قریب به یقین فاقد آهودگی ویروسی است.