سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده حوریه فلاح – عضو هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ب
زهرا مولانا – عضو هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ب
محمود حاجی احمدی – عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی باب
حسن اصغری – کارشناس شیمی و مسئول دفتر فنی آب و فاضلاب منطقه بابلسر

چکیده:

سلامتی انسان بیش از هز چیز به آب سالم و بهداشتی بستگی دارد. لذا بسیاری از مشکلات بهداشتی کشورهای در حال پیشرفت ، عدم برخورداری از آب آشامیدنی سالم است و بهداشت آب موضوعی بسیار مهم در بهداشت عمومی و مدیریت سلامت می باشد . به همین علت سازمان جهانی بهداشت توصیه می نماید در تامین آب آشامیدنی ، کیفیت میکروبی در اولویت قرار گیرد . در این پژوهش با توجه به محدودیت منابع آبی در شهر بابلسر و لزوم استفاده بهینه از آب بر ان شدیم ضمن حصول اطمینان از سلامت آب شبکه ، شاخص های میزان کلر باقیمانده ، کدورت و ph و HPC را مورد بررسی قرار دهیم . مواد و روشها : این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که در طی سال ۱۳۸۶ انجام شد . ۲۱ ناحیه در دو منطقه شرقی و غربی رود خانه جهت نمونه برداری مشخص گردید که در ۸ ماه متوالی و در مجموع ۱۶۸ نمونه برداری انجام شد. حجم نمونه برداشتی ۲۵۰ میلی لیتر بوده که جهت انجام آزمایش شاخص های میزان کلر باقیمانده ، کدورت و HPC و Ph به آژمایشگاه آب و فاضلاب انتقال داده شد. نتایج حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون همبستگی پیرسون در این مطالعه استفاده شد. یافته ها : میزان حداقل و حداکثر HPC به ترتیب صفر و ۸۰ ml/cfu بوده است همچنین میزان ماکزیمم و مینیمم PH به ترتیب ۶/۹۹ و ۷/۵۵ که با توجه به استاندارد آن در ۱۰۰% موارد مجاز بوده است. ماکزیمم و مینیمم کلر اندازه گیری شده به ترتیب ۰/۸ و ۰/۶ ppm می باشد که ۱۰۰% نمونه ها دارای کلر باقیمانده در حد مطلوب بودند. میزان کدورت اندازه گیری شده در شبکه توزیع حداقل ۰/۱۸ و حداکثر ۱/۵۰ NTU و در مجموع همیشه کمتر از حد مجاز بوده است . میزان کدورت با HPC نسبت مستقیم دارد که بر اساس آزمون Pearson Correlation در سطح ۰/۰۱ معنی دار بوده است.نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق در مجموع بنظر می رسد کیفیت آب شرب بابلسر از نظر باکتری های هتروتروف در رده عالی قرار دارد.