سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن حیدری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا مصداق نیا – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علو پزشکی تهران
مسعود یونسیان – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علو پزشکی تهران
محمدباقر میران زاده – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علو پزشکی کاشان

چکیده:

هدف این مطالعه تعیین کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان و میزان بهره مندی جمعیت این روستاها از آب سالم از نقطه کیفیت میکروبی در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ می باشد . همچنین نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی (آبفار) کاشان از نقطه نظر کیفیت میکروبی آب اشامیدنی مناطق روستایی این شهرستان مورد بررسی قرار می گیرد . روش مطالعه : در این مطالعه توصیفی – مقطعی ، کیفیت میکروبی آب تمامی ۵۷ روستای شهرستان ۳ مرتبه بر اساس ۳ معیار کل کلیفرم ، کلیفرم گرماپای و شمارش بشقابی هتروترفیک مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها : در این مطالععه میانگین داده های میانگین داده های حاصل از ۳ مرحله نمونه برداری و آزمایش ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که ۱۰۰% ، ۴۷/۷۱% ، ۹۲/۹۹% جمعیت روستاهای تحت پوشش ، غیر تحت پوشش شرکت آبفا و کل روستاهای شهرستان کاشان از آب سالم از نظر سالم کلیفرم گرماپای ۹۸/۴% ، ۲۱/۲% ، ۸۸% جمعیت روستاهای تحت پوشش ، غیر تحت پوشش آب و فاضلاب روستاهایی و کل روستاها از آب سالم از نظر کلیفرم بهرهمند بودند. بین کیفیت میکروبی روستاهای تحت پوشش و غیر تحت پوشش شرکت آبفار اختلاف معنی دار وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج مطلعه حاضر بیانگر آن است که وضعیت روستاهای تحت پوشش از لحاظ آلودگی مدفوعی بسیار عالی است ،ولی برای روستاهای غیر تحت پوشش شرایط نا مناسبی حاکم است و بطور کلی کیفیت میکروبی آبهای آشامیدنی کل روستاها در حد شاخص میکروبی کشور می باشد . همچنین مشخص گردید که نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در تامین آب سالم از نقطه نظر کیفیت میکروبی برای جمعیت روستایی بسیار مهم می باشد.