سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدرضا یاری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
امیرحسین محوی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدحسن محمودیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
مرتضی صفدری – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

امروزه با توجه به مسائل اقتصادی و فرهنگی و تغییر کیفیت منابع آب درجهان و به تبع آن درایران استفاده از روشهای تصفیه در نقطه مصرف از جمله استفاده از دستگاههای آب شیرین کن خانگی جایگاه خاصی را پیدا کرده اند با توجه به روند رشد استفاده از این دستگاه ها درقم و اهمیت حفظ کیفیت میکروبی آب آشامیدنی این تحقیق با هدف تعیین کیفیت میکروبی آب حاصل از دستگاه های آب شیرین کن خانگی به روش HPC در شهر قم در سال ۸۹ انجام شد. این تحقیق از نوع پژوهشهای توصیفی و مقطعی است که در آن تعداد ۳۰ دستگاه آب شیرین کن خانگی در سه نوبت مورد نمونه برداری آب قرارگرفتند در مجموع ۱۸۰ نمونه آب از ورودی وخروجی این دستگاه ها درمدت تحقیق برداشت شد باکتریهای هتروتروفیک به روش pour- plate با محیط کشت Agar-R2A و باکتریهای کلیفرم و کلیفرم های گرماپای به روش تخمیر چندلوله ای آزمایش شدند. میانگین دادههای حاصل با مقادیر استاندارد ملی و جهانی مورد مقایسه قرارگرفتند. نتایج نشان داد که در نمونه برداری اول در ۲۳% نمونه ها HPC بیشتر از cfu/ml500 شمارش شده است بطور متوسط تعداد HPC در نمونه های ورودی در ۳۷% موارد بین ۱۰-۰cfu/ml و در ۶۳% بین ۱۰-۱۰۰ cfu/ml و برای نمونه های خروجی از دستگاه در ۱۷% موارد تعداد HPC بین ۱۰-۰cfu/ml و در ۳۳% بین ۱۰۰-۱۰ cfu/ml و در ۴۰% موارد بین ۵۰۰-۱۰۰cfu/ml و در ۱۰% موارد بیش از ۵۰۰cfu/ml بوده است.