سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بایرام هاشم زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی اروم
محمد آقانژاد –
مجتبی داودی – کارمند شاغل در نیروگاه، دانشجوی دکتری بهداشت محیط

چکیده:

در این مطالعه کاربرد استفاده مجدد از پساب در بخش کشاورزی بعد از تصفیه در سیستم لاگون هوادهی بررسی شد. این سیستم در شهر خوی در شمال استان آذربایجانغربی واقع شده است. زمان ماند هیدرولیکی سیستم تصفیه ۱۲ روز می باشد. در طی ۵۵ روز نمونه برداری در تیرماه و مرداد ماه ۸۹، ۵۵ نمونه از فاضلاب ورودی و پساب نهایی برداشته شد و برای تعیین میزان کل کلیفرم، فیکال کلیفرم، تخم انگلها، سالمونلا و شیگلا آزمایش گردید. نتایج نشان داد که سیستم قادر به حذف ۱/۹۹ درصد کل کلیفرم و ۹/۹۸ درصد فیکال کلیفرم و ۱۰۰ درصد از تخم کرمهای روده ای وارده به تصفیه خانه را دارا می باشد. سالمونلا و شیگلا نیز در پساب خروجی مشاهده نشد. مقدار کل کلی فرم و کلیفرمهای مدفوعی که قبل از کلریناسیون بیشتر از استانداردهای WHOو حفاظت محیط زیست ایران بود، ولی با کلریناسیون مقدار آنها نیز به کمتر از حد استانداردهای ذکر شده رسید. از این رو، می توان این پساب را بدون هیچ مشکل بهداشتی برای مصارف کشاورزی استفاده نمود