سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران محمدیان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت زنجان
ناصر افشاری – کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان زنجان
جلیل نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت زنجان
مهدی ورقایی – کارشناس مرکز بهداشت استان زنجان

چکیده:

بهداشت جامعه بدون دستیابی به آب آشامیدنی سالم میسر نمی باشد . با توجه به اینکه انواع بیماری ها می توانند باعث آلودگی از طریق آب شوند ، بنابراین برای پیشگیری از انتقال این بیماریها معمول است که طی مراحل تولید تا مصرف ، آب را تحت پایش قرار دهند . از این رو به منظور بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی شهر زنجان این مطالعه در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت. روش بررسی : در این مطالعه ، مطابق رهنمودهای WHO و با روش های توصیه شده علمی از شبکه توزیع آب در سطح شهر نمونه برداری و نمونه ها به روش آزمایش استاندارد تخمیر ۹ لوله ای برای گروه کلیفرم ها مورد آزمایش قرار گرفتند . برای بررسی کلر باقیمانده از روش DPD استفاده شد. یافته ها : نتایج به دست آمده نشان داد که ۹۷/۵ % نمونه ها در مرحله تاییدی و ۹۹/۳۲ ، آنها در مرحله کلیفرم گرماپای بدون هیچ گونه آلودگی بوده اند . همچنین میزان کلر آزاد باقی مانده آب در ۱۳/۸ % موارد مطلوب ، ۷۴/۲ % نامطلوب و در ۱۲% نیز صفر بوده است و مقادیر کدورت و pH ، مطابق استاندارد و به ترتیب کمتر از یک نفلومتری و در گستره ۶ تا ۸ بوده است. نتیجه گیری : کیفیت میکروبی آب آشامیدنی در شهر زنجان دارای شرایط مطلوب بود. اما مشاهده کلیفرم گرماپای حتی در مقدار کم ، و نوسان زیاد وضعیت کلر باقیمانده آب ، نیاز به توجه بیشتر برای نظارت بهتر و برنامه ریزی منظم در تعمیر ، نگه داری و سرویس به موقع تاسیسات کلر زنی دارد.