سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بیژن بینا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مدیر گروه بهداشت محیط
حمیدرضا پورزمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

خوردگی بر اساس یک واکنش فیزیکی- شیمیایی بین یک ماده و محیط اطراف آن انجام می گیرد و به تغییر خواص آن ماده منجر می گردد. در این فرآیند چندین فاکتور شیمیایی، الکتریکی، فیزیکی و بیولوژیکی تأثیر دارند. این فرآیند بطور کلی یک فرآیند زیان آوری است که اثرات سوء زیادی بر روی بهداشت و سلامت شهروندان و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فنی و مهندسی و زیبا شناختی دارد. به منظر تعیین پتانسیل خوردگی در اب چاههای تأمین آب شرب باغبادران، پارامترهای دما، pH، سختی کلسیم، فلیائیت و TDS مورد سنجش قرار گرفت و بر اساس مقادیر این پارامترها اندیسهای خوردگی لانژلیه، رایزنر، خوردگی و پوکوریوس محاسبه شد. مقایسه نتایج بدست آمد از محاسبه این اندیسها با جداول موجود برای تفسیر آنها نشان دهنده خورنده بودن آب حاصل از چاههای باغبادران در ملک آباد می باشد. همچنین مقایسه میانگین پارامترهای کیفی اندازه گیری شده در آب این چاهها با مقادیر استاندارد نشان می دهد که همه پارامترها (بجز قلیائیت) در حد استانداردهای تعیین شده می باشند و تنها مقدار قلیائیت بالاتر از حد استاندارد است.