سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین طاعتی زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست
محمد جودکی – دانشجوی دکتری تخصصی زمین شناسی
رضا سبزیوند – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
علی گرجی زاده –

چکیده:

منابع آب سطحی نقش بسزایی درتامین آب مورد نیاز جوامع بشری دارند کهمهمترین بحثدراین منابع بررسی کیفیت اب است دراین راستا رودخانه مند استان بوشهر موردب ررسی های میدانی و دفتری از دیدگاه مطالعات زمین شناسی زیست محیطی و منابع آبی قرارگرفته است پس از بررسی و آنالیز نمونه های کیفی برداشت شده و با استناد براستانداردهای ارایه گردیده ودراین رابطه نمودارهای شولر وویلکاکس مشخص گردید که اب رودخانه مند ازنظر شرب غیرقابل استفاده ازنظر آبیاری نیز کاملا نامناسب و لیکن ازنظر صنعتی قابل قبول تعیین شدها ست.