سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا چمانه فر – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدحسین محمودی قرایی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه
فرشته قاسم زاده – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه
منصور مشرقی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژِی کاربردی بررسی کیفیت آب است. محدوده رباط سفید واقع درمسیر جاده مشهد به تربت حیدریه توسط رخنمون های افیولیتی بشدت سرپنتینیتی شده احاطهشده است که می توانند به عنوان منشاء زمین زاد آلودگی آبهای منطقه به فلزات سنگین در نظرگرفته شوند. با توجه به اهمیت موضوع تعداد ٧ نمونه آب از مناطق مختلف جهت مقایسه با میزان استاندارد های جه انی برداشت گردید . سپس نمونه ها به روش ICP-MSدر آزمایشگاه Acme کانادا مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. نتایج آنالیز شیمی آب نشان می دهد که میزان کروم در منابع آب مورد مطالعه بر اساس استاندارد IRAN ,ADWG ,WHO در ۵ ایستگاه و بر اساس استاندارد EPA در یک ایستگاه بیشتر از حد مجاز بوده و آلوده تشخیص داده می شوند . از طرف دیگر با بررسی شاخصMI آب روستاهای منطقه از لحاظ مصرف قابل شرب می باشند.