سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی مهدی پور – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، شرکت حفاری دانا کیش
بهاره ضیایی – کارشناس پتروفیزیک، شرکت مهندسی نفت کیش
وحید فرج پور – کارشناس ارشد زمین شناسی، شرکت نفت مرکزی ایران

چکیده:

این مطالعه به منطور ارزیابی کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین فروافتادگی دزفول با استفاده از اطلاعات چاههای حفاری شده در این میدان به همراه داده های میادین مجاور انجام گرفت. در این مطالعه زون بندی مخزنی جدید با استفاده از تحلیل نمودارهای پتروفیزیکی گاما، صوتی، نوترون و چگالی و در نظر گرفتن میزان تخلخل ودرجه اشباع آب انجام گرفت و با میادین مجاور تطبیق داده شد. براین اساس، سازند ایلام به سه زون تفکیک گردید. در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار IRAP-RMS مدل ساختمانی میدان ساخته شد. پس از ساخت مدل ساختمانی و ایجاد شبکه ژئوسلولارزمی نشناسی تغییرات تخلخل و درج هاشباع آب مدل گردید. براساس داد ههای تخلخل چاههای این میدان و میادین مجاور، میزان تخلخل در سازند ایلام از غرب به شرق میدان کاهش می یابد. این مخزن بدلیل ناتراوا بودن شیل سورگاه فاقد ارتباط با مخزن سروک زیرین میباشد. همچنین بخش زیرین سازند گورپی نیز نقش پوش سنگ را ایفا نموده است. براساس حج مسنجی انجام گرفته مشخص شد که بخش عمده سازند ایلام دارای حجم قابل توجهی از انباشت هیدرورکربن (نفت درجا) م یباشند، در حالی که زونIl_Z2ایلام فاقد پتانسیل انباشت هیدروکربن اقتصادی است.