سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حاجیبگلو – دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
محمدعلی ابراهیمی میمند – دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس تهران
جعفر علی اولاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی در خاک چهار گونه مرتعی Eurotia ceratoides، Bromustomentellus، ،Agropyron intermedium و Kochia prosterata از نظر مقدار کربن، نیترژن، فسفر، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن انجام شد. بعد از شناسایی رویشگاه های این چهار گونه در منطقه همند آبسرد ( واقع در ۶۵ کیلومتری تهران)، در انتهای فصل رویش(پاییز ۸۴ ) نمونه برداری در مناطق معرف هر رویشگاه به روش سیستماتیک- تصادفی( ۵ ترانسکت ۱۰۰ متری به فاصله ۵۰ متر از یکدیگر) انجام شد. در طول هر ترانسکت از ۲ پلات(یک مترمربعی) به صورت تصادفی برداشت و در داخل هر پلات، اندام هوایی، لاشبرگ و خاک پای گونهها از عمق ۳۰-۰ سانتیمتری نمونه برداری انجام شد. برای هرگونه نیز ۳ پروفیل خاک در فضای خالی بین پایه های گونهها به عنوان شاهد برداشت شد. تجریه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس، دانت و آزمون t انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار فسفر، پتاسیم ونیتروژن در اندام هوایی و نیتروژن و فسفر در لاشبرگ و نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن خاک در گونه Kochia prosteata بیشتر از سایر گونه ها است. و همچنین کربن و نسبت کربن به نیتروژن در اندام هوایی در گونه Agropyron intermedium و کربن، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن در لاشبرگ در گونه Eurotia ceratoides و مقدار کربن در خاک گونه Agropyron intermedium و فسفر در خاک گونه Bromus tomentellus بیشتر بود. ولی در کل گونه Kochia prosteata از لحاظ کیفیت لاشبرگ، سرعت تجزیه پذیری و اثرات آن بر خاک بهترین است.