سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن کرامتی – عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گناباد
امیرحسین محوی – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجتبی کیان مهر –
علیرضا عطاردی –

چکیده:

خلاصه آب کافی و با ک یفیت مطلوب برای ادامه حیات بشر ضروری است . توسعه بهداشت و حفاظت از محیط زیست همواره به تامین آب سالم وابسته است . از آغاز تمدن بشری انسانها همواره در ساحل رودخانه ها، کنار دریاچه ها یا چشمه های طبیعی ساکن شده اند . در پیشگیری بسیاری از بیماریها مانند اسهال، وبا، تیفوئید و پارا تیفوئید، هپاتیت عفونی و اسهال آمیبی و باسیلی، آب سالم و بهداشتی حائز اهمیت بالایی است . تا زمانی که علوم بیولوژیکی، شیمیایی و پزشکی توسعه نیافته بودند و روشهایی برای تعیین کیفیت آب و آگاهی از اثرات آن بر روی سلامت بشر ابداع نگردیده بود، ا نسانهای اولیه تنها از طریق حواس فیزیکی نظیر بینایی، چشایی و بویایی کیفیت آب را می سنجیدند . هدف از انجام این طرح پی بردن به مقادیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شرب گناباد بوده که در نهایت با استانداردهای ملی و جهانی مقایسه می شوند. در این طرح برای اندازه گیری پارامترهای مورد سنجش از روشهای استاندارد استفاده گردید . برای اندازه گیری کدورت، هدایت الکتریکی، TDS و PH به ترتیب از دستگاههای کدورت سنج ، EC سنج، PH متر و فور استفاده شد . برای تعیین میزان سختی آب از روش تیتراسیون و برای تعیین مقدار کلر آب از روش DPD استفاده شد . میانگین پارامترهای اندازه گیری شده بدین شرح می باشد : ۰/۳۳ ppm = کلر ، ۷/۲۹ = pH (پارامترها در متن اصلی مقاله)بررسی نتایج نشان می دهد که اختلاف آماری معنی داری بین مقادیر این پارامترها با مقادیر استاندارد ملی و جهانی وجود ندارد؛ ولی بین مقادیر کلر،TDS و EC ،PH با ۰/۰۰۱ >P- value و F- value بترتیب برابر ۴۱/۳ ، ۷۷/۵۱ ، ۲۹/۱۷ و ۱۸/۵۲ در فصول مختلف اختلاف معنی داری وجود داشت.