سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاووس دیندارلو – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ولی علیپور – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
حمزه علی جمالی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده:

فاضلاب حاصل از فرایند غذاهای دریایی محتوی غلظت بالایی از آلاینده هاست که باتخلیه آنها بهدریا ممکن است کیفیت محیط های ابی رو به زوال رود لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی بازار ماهی فروشان شهر بندرعباس وارایه پیشنهاد مناسب جهت تصفیه آن به اجرا درآمد این تحقیق که یک مطالعه توصیفی مقطعی محسوب میشود با برداشت تعداد ۳۰ نمونه مرکب براساس روشهای استاندارد نمونه برداری و آزمایشات آب و فاضلاب انجام گرفت متغیرهای مورد نیاز براساس توصیه EPA جهت بررسی کیفیت فاضلاب صنایع غذاهای دریایی شامل TKN=104و FOG=280وTSS=330وCOD=1760 BoD5=1200 و TP=45/8 میلی گرم در لیتر بدست آمد. به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای خلیج فارس تصفیه فاضلاب بازار ماهی فروشان امری ضروری است و با توجه به یافته های این تحقیق استفاده از روشهای مقدماتی تصفیه و فرایند اختصاصی A/O جهت تلفیق اکسایش کربن و جداسازی فسفر از فاضلاب روشی مناسبی به نظر می رسد و لیکن استفاده از این فرایند نیازمند به مطالعه و تحقیق بیشتر است.