سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر جعفرزاده – دکتری تخصصی شیمی کاربردی

چکیده:

درکار پژوهشی حاضر آن دسته ازواحدهای صنعتی مستقر در سطح استان آذربایجان شرقی به خصوص اطراف شهر تبریز که واجد فاضلابهای بهداشتی و پسابهای صنعتی هستند طی نیمه دوم سال ۱۳۸۶ الی آخر سال ۱۳۸۹ مورد مطالعه قرارگرفته اند هدف این کار تعیین کیفیت خروجی فاضلاب تصفیه خانه های موجوددرکارخانجات و برآورد میزان تصفیه پیذری انواع فاضلابها با تطابق مقادیر بدست آمده برای پارامتر های موردسنجش با آیین نامه استانداردهای خروجی فاضلابها جهت مصارف کشاورزی میب اشد با توجه به گستردگی زیاد و برخی محدودیت های نمونه برداری امکان مطالعه تمامی واحدهای صنعتی فعال در سطح استان وجود نداشت بنابراین مطالعه آماری برروی حدود ۲۰۰ واحد صنعتی منتخب صنایع که شامل انواع شاخه های صنعتی از نظر تنوع محصول بود صورت گرفت آزمایشات تعیین کیفیت فاضلابهای تصفیه شده شامل اندازه گیری ph قابلیت هدایت الکتریکی اکسیژن خواهی شیمیایی COD مواد معلق جامد TSSآمونیاک بودند. نتایج آزمایشهای صورت گرفته نشان دادند برای اغلب واحدهای صنعتی مقدار PH درحالت استاندارد بوده ولی COD خروجی فاضلاب حدود ۴۰ درصد از آنها بالاتر از شرایط استاندارد ۲۰۰میلی گرم در لیتر میب اشد.