سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قاسمعلی دیانتی تیلکی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه اسفندیاری کلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ، دانشگاه تربیت مدرس
اسماعیل فیله کش – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات سبزوار

چکیده:

تعیین کیفیت علوفه یکی از مهمترین عوامل است که جهت مدیریت مراتع لازم است. این تحقیق جهت مقایسه کیفیت علوفه دو گونه Astragalus squarrosus, Stipagrostis pennata در مناطق خشک سبزوار انجام شد. نمونه های گیاهی از مناطق قرق شده ایستگاه تحقیقاتی پشت عباس سبزوار در سه مرحله فنولوژی ( رشد اندامهای روینده، گل دهی کامل و بذر دهی ) در سه تکرار انجام شد. تعیین کیفیت علوفه بر اساس اندازه گیری پروتیین خام، دیواره سلولی منهای همی سلولز(ADF)، ماده خشک قابل هضم، فیبر خام،و انرژی متابولیسمی صورت گرفته است. پس از تجزیه واریانس، میانگین داده ها با آزمون دانکن مقایسه شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین میزان پروتیین خام، ماده خشک قابل هضم، انرژی متابولیسمی و دیواره سلولی منهای همی سلولز در سه مرحله فنولوژیکی دو گیاه اختلاف معنی داریدر سطح ۱% وجود داشت. همچنین گونه لگوم نسبت به گونه گراس کیفیت علوفه بالاتری داشت.